79. Özel Güvenlik Sınav Soruları ÇÖZÜMLÜ !!!

 2 Aralık 2018 tarihinde yapılan 79. Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları ile silah sorularını içermektedir. Cevap anahtarı sayfanın altına eklenmiştir. 

Not: Sınav sorularını online çözmek için 79. Özel Güvenlik sınav soruları online sayfamıza geçebilirsiniz.

Sınav Soruları (A Grubu)

 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1994/5188 B) 2004/5188 C) 2012/5188 D) 2006/5442 E) 2010/3201

 

 1. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?

A) 100 B) 75 C) 120   D) 142    E) 110

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi B) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi C) Sanayi odası temsilcisi D) Ticaret odası temsilcisi E) Belediye yetkilisi

 

 1. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Jandarma Komutanlığı B) İl Emniyet Müdürlüğü C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı  D) Özel Güvenlik Komisyonu E) Ticaret ve Sanayi Odası

 

 1. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

A) Özel toplantılarda

B) Spor müsabakalarında

C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde

D) İçkili yerlerde

E) Bankalarda

 

 1. Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?

A) Yetkili genel kolluk birimine B) Tanıdık kolluk mensubuna C) Cumhuriyet Başsavcılığına D) Mülki idare amirliğine E) Güvenlik amirine

 

 1. Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Valilik

B) İçişleri Bakanlığı

C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı

D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

 

 1. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

B) 18 yaşını doldurmuş olmak.

C) En az ön lisans mezunu olmak.

D) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

 

 1. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Valilikler B) Bakanlıklar C) Belediye Başkanlığı D) Cumhuriyet Başsavcılığı E) Sanayi ve Ticaret Odası

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

A) Görev dışında çalıştırma yasağı. B) Grev yasağı. C) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı. D) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı. E) Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.

 

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI

 1. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

A) 15 gün/Valilik

B) 15 gün/Emniyet

C) 15 Gün/Belediye

D) 30 gün/Valilik

E )30 gün/Emniyet

 

 1. Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimliği iptal edilir.

B) İşverenin takdirine göre işlem yapılır.

C) Başka bir firma/kurumda özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilir.

D) Yeniden güvenlik soruşturması yapılır.

E) İş akdi feshedilir.

 

 1. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

A) İl Emniyet Müdürlüğü

B) İl Jandarma Komutanlığı

C) Valilik

D) Genelkurmay Başkanlığı

E) Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 1. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?

A) 142 saat B) Sadece silahlı eğitim alırlar. C) Temel eğitim şartı aranmaz. D) 100 saat E) 75 saat

 

 1. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Genel kolluk görevlisine B) Güvenlik görevlisine C) Kamu görevlisine D) Emniyet Teşkilatı personeline E) İşçiye

 >> 2 Aralık 79. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları**

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

A) Arama (güvenlik sistemi ve cihazları ile

B) Kimlik Sorma

C) Yakalama

D) Emanete Alma

E) Soruşturma Yapma

 

 1. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

A) Polis ve bekçilerin

B) Jandarma ve askerlerin

C) Belediye başkanı ve belediye meclisinin

D) İl genel meclisinin

E) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin

 

 1. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

A) Hakim

B) Cumhuriyet Savcısı

C) Mülki Amir

D) Kolluk Amiri

E) Hiçbiri

 

 1. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek önlemler alma yükümlülüğü

B) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

C) Temel eğitim alma yükümlülüğü

D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

 

 1. Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

a) 5442 Sayılı Kanundan

b) 5188 Sayılı Kanundan

c) 7145 Sayılı Kanundan

d) 2559 Sayılı Kanundan

e) 657 Sayılı Kanundan

 

ÖGG 79. DÖNEM TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI

 

 1. Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?

a Kritik alan giriş kontrolü

b Bina giriş kontrolü

c Ana giriş kontrolü

d Kişi kontrolü

e Araç kontrolü

 

 1. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a- Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.

b- X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.

c- Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir.

d- Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.

e- Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

a- Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça noktadan ayrılamaz.

b- Nokta görevlisi, noktasının civarında 20 adımlık mesafede dolaşabilir.

c- Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz.

d- Nokta görevlisi, meydana gelebilecek suçlara karşı her zaman duyarlı olmalıdır.

e- Nokta görevlisi, görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir.

 

  24. Aşağıdakilerden Hangisi Nokta Hizmetinin Temel Amaçlarından Biri Değildir?

a- Çevredeki insanlara güç göstermek.

b- Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak.

c- Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.

d- Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek.

e- Bölgede yaşayan insanlara güven vermek. 

 

 1. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

A) Nokta görevlisi

B) Devriye bölgesi

C) Devriye

D) Kontrol görevlisi

E) Koruma görevlisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?

A) Planlı devriye

B) Dairesel devriye

C) Geri dönüşlü devriye

D) Olağan devriye

E) Yaya devriye

 

 1. 27. Aşağıdakilerden hangisi   devriyenin

önleyici görevlerinden değildir?

A) Görev alanlarına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme

B) Görev alanlarına girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle arama

C) Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama

D) Görev alanında caydırıcı olmak amacıyla üniformalı görev yapma

E) Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma

 

 1. Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?

A) Adli görevler

B) Önleyici görevler

C) Yardım görevleri

D) Koruyucu görevler

E) İdari görevler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

A) Yaya devriye

B) Bisikletli devriye

C) Motosikletli devriye

D) Olağan devriye

E) Atlı devriye

 

>>ÖZEL GÜVENLİK 79. YAZILI SINAV SORULARI<<

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

A) Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama

B) Olay yerinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri men etme

C) Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla ele geçirdiği suç eşyasını emanete alma

D) Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine göre zor kullanma

E) Konser, sahne gösterileri etkinliklerde kimlik sorma

 

  31. Aşağıdakilerden hangisi sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

A) Genel  kollukla  birlikte  spor  alanının  iç güvenliğini sağlamak.

B) Spor alanlarında ateşli silah taşımak.

 

C) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak.

D) Spor alanlarına sokulması yasak olmak.

E) Spor alanı içerisinde düzen bozucu davranışta bulunanları musabaka güvenlik amirine bildirmek.

 

  32.  Aşağıdakilerden hangisi  devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir? 

 A) Cep telefonu B) Kelepçe  C) Düdük D) Cop E) El feneri

 

  33.  Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

A) Kamu güvenliğini sağlayıcı

B) Özel güvenliği sağlayıcı

C) Kamu güvenliğini belirleyici

D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı

E) Kişi güvenliğini sağlayıcı 

 

34.  Aşağıdakilerden hangisi  tutanağın bölümlerinden değildir?

A) Giriş 

B) Başlık

C) Tarih 

D) Sonuç

E) Sunu

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

A) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi.

B) Şüpheli şahıslara duyarlı olması.

C) Şüpheli paketlere duyarlı olması.

D) Şüpheli araçlara duyarlı olması.

E) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi

 

 1. Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arama

B) Yakalama

C) Muhafaza altına alma

D) Emanete alma

E) Zor kullanma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

A) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama.

B) Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.

C) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama.

D) Suçları önlemek için yapılan arama.

E) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama.

 

 1. Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

A) Bedeni kuvvet-maddi güç-silah B) Maddi güç-bedeni kuvvet-silah C) Silah-bedeni kuvvet-maddi güç D) Silah-maddi güç-bedeni kuvvet E) Bedeni kuvvet-silah-maddi güç

 

 1. Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir.

A) Şüpheliye zorla imzalatılır.

B) Şüphelinin imzalaması şarttır.

C) Şüpheliye imza açılmaz.

D) İmza açılır ama imzadan imtina ettiği yazılır.

E) Tutanak yeniden düzenlenir.

 

 1. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Olay yerine gelen ilk ekibe

B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe

C) Özel güvenlik amirine

D) Özel güvenlik görevlilerine

E) Olay yeri inceleme ekibine

 

 1. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar.

B) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek, görüntünün kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder.

C) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.

D) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.

E) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini yapan aksama denir.

 

 1. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol

B) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.

C) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü sağlamak.

D) Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.

E) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

A) CCTV kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri

B) X-Ray cihazları

C) Yangın santraline bağlı duman dedektörü 

D) Kapı tipi metal arama dedektörleri

E) Üst arama (el ile)

 

 

 1. 44. Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

1- Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder.

2- Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir.

3- Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.

 

A) I-II-III   B) II-III   C) Yalnız II   D) I-II   E) Yalnız I

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?

A) Kamera

B) Monitör

C) Video kayıt cihazı

D) Turnike

E) Lens (mercek)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Kalp göğüs boşluğundadır.

b- İnsanda bir tane karaciğer bulunur.

c- Akciğerler, oksijenin kana geçmesini sağlar.

d- Yaşam bulguları değerlendirilirken önce yaralının bilincine bakılır.

e- İnsanın nabzı toplardamarlardan alınır.

 

 1. Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.

b- Hasta/yaralının solunumu Bak -Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.

c- Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.

d- Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.

e- 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır.

 

 1. Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kanama bölgesinin üzerine temiz bir bezle bastırılır.

B) Açık renkli ve kesik kesik kanıyorsa toplardamar kanamasıdır.

C) Kanamanın durması için hiç dokunmamak

D) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda

E) Kanamanın ciddiyeti, kaybedilen kan miktarına bağlı değildir.

 

 1. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.

B) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.

C) Vücut içine olan kanamalara iç kanama

D) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.

E) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır.

 

 1. Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

A) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için

B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için

C) Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için

D) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için

E) Atardamarın çapı küçük olduğu için

 

 1. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.

B) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez.

C) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.

d) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.

e) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.

 

> Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 79 Ögg sınav soruları – 02 Aralık 2018

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.

b) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.

c) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.

d ) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.

e) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.

 

 1. Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

A) Açık kırık varsa, yara temiz bir bezle örtülür.

B) Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak sabitlenir.

C) Çıkık şüphesi varsa, eklem oynatılmadan bulunduğu şekilde tespit edilir.

D) Burkulma durumunda şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.

E) Açık kırıkta dışarı çıkan kemik parçaları varsa içeriye sokulur.

 

 1. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.

B) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.

C) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.

D) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.

E) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağırılır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-- Solunum yoluyla zehirlenmede hasta/yaralı derhal temiz havaya çıkarılır.

b-- Sindirim yoluyla zehirlenmede hasta kusturulmaya çalışılmaz.

c-- Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi yardıma gerek yoktur.

d-- Cilt yoluyla zehirlenmede bölge bol su ile yıkanır.

e-- Sindirim yoluyla zehirlenmelerde zehirli maddenin türü ve ne zaman içildiği önemlidir.

 

 55.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Solunum yoluyla zehirlenmede hasta/yaralı derhal temiz havaya çıkarılır.

B) Sindirim yoluyla zehirlenmede hasta kusturulmaya çalışılmaz.

C) Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi yardıma gerek yoktur.

D) Cilt yoluyla zehirlenmede bölge bol su ile yıkanır.

E) Sindirim yoluyla zehirlenmelerde zehirli maddenin türü ve ne zaman içildiği önemlidir. 

 

56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

B) Su baskınlarına müdahale etmek.

C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak.

E) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

A) Yüksek sıcaklık tehlikesi.

B) Patlama tehlikesi.

C) Yangın safhalarındaki tehlikeler.

D) Mimarive yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.

E) Çökme tehlikesi.

 

 1. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

A) B sınıfı B) C sınıfı C) A sınıfı D) D sınıfı E) F sınıfı

 

 1. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

A) Yıldırım düşmesi

B) Sıçramalar

C) Bilgisizlik

D) Aşırı hava sıcaklıkları

E) Doğalgaz kaçağı

 

 1. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söndürme ekibi

B) Koruma ekibi

C) İlk yardım ekibi

D) Teknik destek ekibi

E) Kurtarma ekibi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk

B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.

C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.

D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.

E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

 

 1. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

A) O2 (oksijen)

B) CO (karbonmonoksit)

C) CO2 (karbondioksit)

D) N2 (azot)

E) H2O (su)

 

 1. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

A) Toprak kayması

B) Erozyon

C) Tsunami

D) Heyelan

E) Çığ

 

 1. Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A) Tolerans

B) Manevi bağımlılık

C) Maddi bağımlılık

D) Psikolojik bağımlılık

E) Yoksunluk

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

A) Alkol ve türevleri

B) Kenevir ve türevleri

C) Sentetik uyuşturucular

D) Afyon ve türevleri

E) Kokain ve türevleri 

 

 1. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece ………….denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) İletişim

B) Beden dili

C) Mimik

D) Etkileşim

E) Mesaj

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

A) Yaş B) Cinsiyet C) Resmiyet D) Eğitim E) Kültür

 

 1. “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 

A) Beden dili B) Sempati C) Etkileşim D) Jest E) Mimik

 

 1. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 

A) Stres B) Endişe C) Etkileşim

D) Motivasyon E) Kaygı

 

 1. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A) Kişi içi iletişim B) Kişiler arası iletişim C) Örgüt içi iletişim D) Kitle iletişimi E) Grup iletişimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

A) Kendini tanımak B) Kendini açmak C) Alınganlık D) Karşımızdakini dinlemek E) Kendini doğru ifade etmek

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

A) Genel yaklaşım

B) Problemin tanımlanması

C) Seçeneklerin yaratılması

D) Karar verme

E) Probleme problemle yaklaşmak

 

 1. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Heyecan B) Korku C) Endişe D) Utanma E) Stres

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır?
 • 1- Rol belirsizliği
 • 2- Rol çatışması
 • 3- Engelleme
 • 4- Çalışma koşulları

A) I B) I-II C) I-III D) II-IV E) I-II-III-IV

 

 1. İletişimde bir   mesajı   iletmek   için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
 • Söz
 • Ses
 • Beden Dili
 • Gürültü

 

A) I B) I-II C) I-II-III D) I-II-IV E) I-II-III-IV 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

A) Düşünceler

B) Bedenin duruşu C) Bakışlar

D) Başın hareketleri

E) Jestler

 

 1. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

A) Mesaj tekrarı B) Yansıtma C) Görev tekrarı D) Geri bildirim E) Kodlama

 

 1. Belli bir  amacı  ve  lideri  olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

A) Grup

B) Kalabalık

C) Toplum

D) Örgüt

E) Cemaat

 

 1. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarları oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize pasif kalabalık

B) Organize aktif kalabalık

C) Organize olmayan pasif kalabalık

D) Organize olmayan aktif kalabalık

E) Saldırgan kalabalık

 

 1. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır.

B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır.

C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir.

D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır.

E) Vücuda krem, merhem, losyon vb.. maddeler sürülmemelidir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

A) Kalça

B) Baldır

C) Ön kol bölgeleri

D) Belden alt kısmı

E) Boyun

 

 1. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma

B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma

C) İşitme kaybı

D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı

E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?

A) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri

B) Çarşı-pazar kalabalıkları

C) Ani karışıklık nedeniyle oluşan kalabalıklar

D) Meraklı seyircilerin oluşturduğu kalabalıklar

E) Rastgele oluşan kalabalıklar

 

 1. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisindeduygu,düşünceve

davranışlarıyla,bireylerintoplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Psikiyatri

B) Felsefe

C) Toplum Psikolojisi

D) Nöroloji

E) Siyaset bilimi

 

 1. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Saldırı düzeni
 3. B) Savunma düzeni
 4. C) Sağa ve sola hat düzeni
 5. D) Çember düzeni
 6. E) Kama düzeni 

 

 1. Gözleri ve  yüzü  örterek  kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

A) Gaz süzgeci

B) Gaz maskesi

C) Kask

D) Koruyucu başlık

E) Gaz filtresi

 

 1. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

A) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi.

B) Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi.

C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi.

D) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması.

E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

A) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka

B) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka

C) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka

D) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka

E) Savunma Çizgisi

 

 1. Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

A) Koruma

B) İzleme

C) Gözetleme

D) Kollama

E) Fark ettirme

 

 1. Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

A) 11’li koruma düzeni (karışık)

B) Tekli koruma

C) İkili koruma

D) Üçlü koruma

E) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

 

 1. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

A) İnsanların ellerine B) İnsanların eşkâline C) İnsanların kıyafetine D) İnsanların gözlerine E) İnsanların yüzüne

 

 1. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkamet giriş ve çıkışları

B) Alışveriş merkezleri

C) Araca binerken veya inerken

D) Trafik ışıklarında

E) İş yeri giriş ve çıkışları

 

 1. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

A) Sabit fikirlidir.

B) Ölümü göze almıştır.

C) İnsancıldır.

D) İkna edilmeleri zordur.

E) İçine kapanıktır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

A) Paravanlar

B) Güvenlik şeritleri

C) İstinat duvarları

D) Zincir

E) Kordonlar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi  kişi  koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

A) Asansördeki herkes indirilmelidir.

B) Asansöriçerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.

C) Asansör önceden mutlaka kontrol

D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.

E) Asansörden önce koruma personeli

 

 1. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

A) Özel Güvenlik

B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik

C) Ordu Kolluğu

D) Belediye Kolluğu

E) Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

 

 1. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a- Yakaladığı kişiye ilişkin genel kolluğa bilgi verir.

b- Yakaladığı kişinin ifadesini alır.

c- Yakaladığı kişiyi genel kolluğa teslim eder.

d- Yakaladığı kişinin üzerindeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlar.

e- Yakalanan kişinin güvenliğini sağlar.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

A) Silah

B) Tornavida

C) Çelik yelek

D) Telsiz

E) El feneri

 

 1. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

a- Not alıp sahibine verilir

b- Depoda koruma altına alınır

c- Mülki amire teslim edilir

d- Sahibine verip görev alanına girişini engeller

e- Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir

 

 1. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.

B) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay yerinden uzaklaştırılır.

C) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve ilk ekibin gelmesi sağlanır.

D) Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir.

E) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.

  

79. DÖNEM ÖGG ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SORULARI (25 Adet)

 

 1- Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

A) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

C) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

D) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

A) Uzun namlulu silah

B) Obüs

C) Tank

D) Uçak Savar

E) Top

3. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Sürgü B) Namlu C) Fişek yatağı D) Gövde E) Hazne

4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

A) Gerdel B) Şarjör kapağı C) Rampa D) Fişek çıkartıcı E) Fişek yatağı

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A) Mandal Emniyeti B) Horoz Emniyeti C) Şarjör Emniyeti D) Namlu Emniyeti E) Kabza Emniyeti 

 6. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A) Mp5 Makineli Tabanca

B) Cz- 75 Tabanca

C) Toplu Tabanca

D) Kırıkkale Tabanca

E) Yavuz 16 Tabanca

7. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

A) Gerdel B) Şarjör kapağı C) Şarjör yayı D) Şarjör iğnesi E) Şarjör kapak kilidi

8. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A) Yiv B) Set C) Çap D) Hazne E) Rayyür

9. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A) İğnesinin kırık olması

B) Tetiğin arızalı olması

C) Fişeğin arızalı olması

D) Kapsülün arızalı olması

E) Tırnağın kırık olması

10. Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasında etkilidir?

A) Gerdel B) Tırnak ve Çıkarıcı C) Hazne D) Tetik Tespit Pimi E) Şarjör

11. Rayyür nedir?

A) Çekirdek ağırlığıdır.

B) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.

C) Silah markasıdır.

D) Namlu içindeki genişliktir.

E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

12. (9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?

A) Kovan boyu

B) Kovan çapı

C) Fişek uzunluğu

D) Namlu çapı

E) Kalibre olarak fişek çapı 

 13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

A) Tetik B) İğne C) Horoz D) Kapsül E) Tırnak

14. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

A) Günlük Bakım B) Haftalık Bakım C) Atış Öncesi Bakım D) Atış Sonrası Bakım E) Saatlik bakım

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

A) İğne veya yayı kırık olabilir.

B) Fişek yatağı kirli olabilir.

C) Şarjör yerine oturmamış olabilir.

D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.

E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

A) Nişangâh sistemi

B) Kabza sistemi

C) Atış sistemi

D) Mandal emniyeti sistemi

E) Nefes tekniği sistemi

17. Hazne nedir?

A) Boş kovandır

B) Dolu fişektir

C) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

D) Fişek yatağıdır

E) Şarjör yuvasıdır

18. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

B) Tırnak-çıkarıcı

C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

D) Namlu- iğne-horoz

E) Şarjör- horoz- namlu 

19. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kriminoloji

B) Kriminalistik

C) Olay Yeri İnceleme

D) Balistik

E) Toksikoloji

20. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.

B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.

C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.

D) Silah sürekli dolu halde taşınır.
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Çekirdeğin ağırlığı

B) Havanın yoğunluğu

C) Havanın ısısı

D) Horozun darbe gücü

E) Rüzgâr


22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

A) 18-7 B) 19-3 C) 21-5 D) 25-2 E) 20-5

23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

A) Gerdel yayı

B) İcra yayı mili

C) Tetik manivelası

D) Kilitleme dişleri

E) Sürgü tutucu pimi


24. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

A) Tetik B) Mandal C) Horoz D) Şarjör E) Kabza

25. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.

B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.

C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.

D) Önce şarjör takılır.

E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

Özel güvenlik 100 Temel sınav sorusu ve 25 silah sorusu çözülmüştür. Cevap anahtarı alta eklenmiştir.

79. Özel Güvenlik Sınavı Cevap anahtarı - Silah Cevap anahtarı

79 Özel güvenlik sınav Soruları ve Cevapları - Cevap anahtarı

Sınav hakkındaki düşüncelerinizi ve tartışmalarınızı yorumlar bölümünde yazabilirsiniz.

*Sınav Zor mu Kolay mıydı?

*Sınav süresi yeterli geldi mi?

3.96875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.97 (16 Oylar)

Yorumlar  

Seda
Yarın kaçta aciklanir sonuçlar
Cevap
Cansu
Ben 80. Sinava gircem insallah bu sorulardan gelir benim anliyamadgm 55 ve 56 sorular ayni cevap anahtarinda farklo cevaplari neden öyle
Cevap
yönetici
:) inşallah 80. sına sorularınıda böyle cevaplamazsın
Cevap
Arzu
100 80 silahlı 21 doğru var atışta 5nide vurdum geçerim deme
Cevap
yönetici
geçersin demi )))
Cevap
Ergün.topçu
Silah tan 60 yazilidanda 60 .alir saniz gecersiniz e amiri .bize .dogrumu atmin
Cevap
Ömer
Yani silahsız olan nasl hesaolivak benum kitapçık b idi
Cevap
Ömer
Ne silahsiz sorular nerde
Cevap
Birsen
hatırlamadgmda var
Cevap
Birsen
12 silah 63 yazılı 2 atış geçdimmi acaba
Cevap
Derya
Sinav 75 silah sorusu 17 atis 2 geciyomuyum
Cevap
yönetici
evet, silahlı olarak ÖGG olursunuz.
Cevap
TAYFUN
Tebrikler
Cevap
keyfo
75+34+20=129 129/2=64.5 derya hanım silahlı geçisiyorsunuz.
Cevap
Derya
100 sorudan75 silah sorusundan17 atis dan 2 gecermiyim
Cevap
Osman
Silah atışı zamanı kurstan kursa değişiyor mu ?
Cevap
yönetici
evet
Cevap
Fatih cabak
Ara
Cevap
Fatih
Benim yazdıklarım neden ya yy ınlanmıyo arkadaşlar
Cevap
yönetici
yayınlanmış işte ))
Cevap
Fatih
100 sorudan 94 dogru silah sorusundan 23 atiş sınavından hic atamasam geçermi bilgi verebilirmisiniz tşk
Cevap
yönetici
silahlı olman için yeterli değil. silahsız ögg olabilirsin. yada hiç evraklarla uğraşma 2 ay sonra sadece silah ve atış sınavlarına tekrar girmeni tavsiye ederim.
Cevap
Fatih
Arkadaşlar 94 genelden dogrum var 23 silah sorusundan atiş sınavından hıc atamasam geçermiyim tşk
Cevap
KUDRET
TEMEL SINAVDAN 71 ALDIM SİLAH SORULARINDAN 18 DOGRU YAPTIM ATIŞTAN DA 3 İSABETİM VAR GEÇMİŞYİM SINAVI SAYIN YÖNETİCİ
Cevap
yönetici
evet geçersin. puanlar ile ilgili ayrıntılı bilgi sayfamız ozelguvenliksinavi.com/index.php/ozel-guvenlik-puan-hesaplama.html
Cevap
Güllü
Ben en kötü 68 ile 70 kesin temelden netim var silah sorularından da 10 ile 13 net atıştan 4 tane vurmam gerekiyor heralde geçmek için doğru mu
Cevap
KUDRET
TEMEL EGİTİM SINAVINDAN 71 PUAN ALMIŞIM SİLAH SORULARINDAN DA 18 DOGRUM VAR GEÇMİŞMİYİMDİR ARKADAŞLAR ATIŞTANDA 3 İSABETİM VAR
Cevap
Ismail
Test neden çözemiyoruz 34 soru dan sonra test olmuyor admin
Cevap
yönetici
açıklamada belirttim. test sistemine sorular el ile tek tek girildiğinden henüz soruların tamamı girilmedi. yarın çözebilirsiniz.
Cevap
Burcin
Hatirladiklarimdan 72 geliyo 5 tanede hatirlayamadigim var ınsallah hepimiz de geceriz..
Cevap
Halis
Selamun aleyküm arkadaşlar 
Ben yazılı sınavdan 60 normal soru
                                   8 silah sorusu doğru 
                                  40 atış puanı ile nasıl hesaplarım sonucum ne olur geçtimmi yardımcı olurmusunuz ?
Cevap
Yönetici
puanlarına göre silahsız özel güvenlik kimlik kartı alabilirsin.
Cevap
Güllü
Geçiyorsun bence
Cevap
0707
85 aldım kazandım mutluyum sorular kolaydı.cogu soru geçmiş yılda sorulandi
Cevap
Senar
Gecmek herkese nasip olsun insalh sinav diger dönemlere gure daha zor incelerseniz anlarsiniz herseyin hayirlisi ..
Cevap
Ercan
Bence de Çok zordu ama alacağız inşallah Allah'ın izniyle
Cevap
Emre
Hesapladım (58 D 32 Y 8 ise soru işaretli)
Çok çalıştım 2 ay boyunca hiç beklemediğim sorular çıktı insallah onca emeklerim boşa çıkmaz
Cevap
AHMET
Aynen 75 76 77 78 hepsini çöze çöze çalıştım ama olmadi
Cevap
Halit
Ben ara ara çalıştım son gece biraz kitaba baktım netten ders notlarına baktım ara sıra 78 dogru sorular bence çok zor değildi inşallah geçersiniz
Cevap
Güneş
Her soru kaç puan acaba bide çalıştığımız sorulardan yok neden acaba onlardan sorulursa daha çok seviniriz ALLAH kimsenin emeğini boşa çıkarmasın sorular neden otomotik cevaplanmiyor ıyi günler
Cevap
Yönetici
sınavı EGM yaptığından soru zorluğu bizle alakalı değil maalesef. evet bazı sınavlar kolay bazılar zor oluyor. 79. ögg sınavı biraz zor çıktı. Her soru 1 puandır.
Cevap
Yunus
76 yazılı dan silah yazilisi 36 Atış 40 çok şükür kazandık
Cevap
Fatma nur Orha
Sınav gerçekten zordu ben 70. Dönemden 78. E kadar neredeyse butun soruları ezberlemistim ama nerdeyse cıkmadı oo sorulardan ama inşallah geçmişimdir. Ne kadar zor olsada hesaplarıma göre 70 puan gibi gözükuyor. İnşallah sınava giren herkezin emegi sonuç verir hakkeden herkez kazansın. Teşekürler ellinize emeğinize sağlık yöneticiler.
Cevap
kadir 01
heryeş için çok teşekürler sayın yöneticiler güzel bir sınav oldu çalıştıgımız yerden çıkmasada allah çalışınca kimsenin emegini boşa çıkartmıyor bunu birkez daha kendimde gördüm
genelden 74
silahtan 44
atış 30
bin şükürler olsun .. herkeze kolay gelsin
Cevap
Seco
29. Soru'nun cevabı E olması gerekmiyor mu ? Atlı devriye mi var ? D şıkkı olarak verilmiş doğru cevap
Cevap
Fatma
Aynen katılıyom iptal edilen spru varmı
Cevap
Fatma
Evet haklısın sacma sacma soru cevap ya iptal edilen varmı
Cevap
Seda
85 aldım silah sorularindan da 19 doğru var atış 1 tane attım silahlı sertifika alır miyim
Cevap
Ahmet
55 üstü puan yapıyor geçiyon 
Cevap
Erdinc
Oncelıkle tebrık ederm 85+sılah her soru 2 puan 19×2=38 bır atıs 10 puan yanı 85+38=123+10=133 toplamda 120 olması lazm gectın tbrkler
Cevap
Seda
Silah puanları toplamı 50 olmasi gerekiyormuş yani silahlı sertifika alamiyo muyum
Cevap
Mavibereli
Evet
Cevap
Ahmet
Malesef silahlı sorularından 1 tane daha yapmış olsaydınız şansınız vardı . Her iki taraftan birisi en az 50 oldugunda digerbolümden minimum 70 almanız gerekiyor .
Cevap
Neslihan
Ya ben 62 doğru yapmışım bazılarını hatırlamıyorum ama 62 net doğru geçmişiyimdir şimdiden tşk ederim kazanan arkadaşlarıda tebrik ederim
Cevap
Pınar koca
Her soru kac puan acaba sorudan soruya degisiyor mu yoksa hepsinin puani aynimi ?
Cevap
Erdinc
Sılah sorularında her soru 2 puan temel sınavda 1 puan 1 atıs 10 puan
Cevap
Hakan
Her soru 1 puan 25 soru silah soruları 2 puan atış puanları 5 puan
Cevap
Atamer
Silah soruları biraz zor buldum açıkçası tabi şahsi fikrim calimadan girdim atış 5 vurmasam sıkıntı yasarmisim herkesin hakkında rabbim hayırlısını versin
Cevap
Ayşe
8 kesinlikle yanliş
Cevap
Kübra
İkisinin ortalaması kaç olunca geçiliyor sınavdan? 
Cevap
Yönetici
60 olmalı. detaylı bilgiyi bu sayfada bulabilirsin ozelguvenliksinavi.com/index.php/ozel-guvenlik-puan-hesaplama.html
Cevap
Seda
Temel eğitim sınavı 85
Silah sorusu 19
Atış 1
Silahlı alabiliyor muyum yoksa silah puani 50 mi olmasi gerekiyo
Cevap
Erdinc
Sılahlıda yazılı sılah sınavı ve atıs 120 puan olması gerekır
Cevap
Havva kaya
77 almışım demekki çalışınca her şey oluyor
Cevap
Hulya caban
Merhaba ben 80.donem sınavına katılacam bu sınav nasıldı cok calısıyrm
Cevap
nevzat
son 12 sınavı deneme amaçlı çözdüm ve 79. dönem sınavına girdim. en zoru bu sınavdı diyebilirim. yani 79 u zor sordular kardeşim.
Cevap
TAYFUN
Sınav çalışana gayet kolaydı. Derslere düzenli gidip geçmiş yılların sorularına çalışırsan rahatlıkla geçeceğine eminim.
Cevap
Yasemin
Tahmini 66 aldim
Cevap
Ergün.topçu
Yazili tamam.silah ayarsizdi
Cevap
Ergün
Yazili tamamda atişta tapanca ayarsizdi
Cevap
yönetici
Alıntılandı Elmas Elmas:
8. Soru kesinlikle yanlış. Güvenlik görevlisi olmak için ön lisans mezunu olmak gerekmiyor. Doğru cevap o olması gerekiyor. D şıkkı değil.

8. soru özel güvenlik sorumlusundan bahsediyor, D şıkkı ise özel güvenlik görevlisi olmak için gerekli şartlardan bahsetmiş. dolayısıyla soruda DEĞİLDİR diye sorulmuş. o yüzden cevap D şıkkıdır.
Cevap
mutlu
Aynen size katiliyorum....
Cevap
Elmas Elmas
8. Soru kesinlikle yanlış. Güvenlik görevlisi olmak için ön lisans mezunu olmak gerekmiyor. Doğru cevap o olması gerekiyor. D şıkkı değil.
Cevap
Gokhan
Yönetici denmiş
Cevap
Nihal
Güvenlik görevlisi degil canim güvenlik görevlisinden sorumlu diyo
Cevap
Sertyu
Tahmini 71 almişim inşallh doğrudur inşallh geçmiştirim
Cevap
Yusuf candeniz
Sınavı geçtim ve çok da istiyordum Allah'ın izniyle geçtim
Cevap
Tülay
59 ile kaybettim malesef keske biraz daha kolay olsaydi cok calismitim ama uzun sorular cok kafa karistirici oldugu icin kafam karisti sorulari biraz daha kisaltmis olsaydiniz daha iyi olurdu
Cevap
Fatma
Itıraz ett
Cevap
Bahar
Çok çalıştım Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın 78almışım
Cevap
Oğuz
Amin
Cevap
Mutluu
Yenileme sinavininkiler cok kolaymis ya
Cevap
Mutluu
Cok tesekkurler gecmisim....darisi silah atisina...gecen arkadaslari tebrik ediyorum
Cevap
Aysu
Ben ağır grip olarak girdim ve fena öksürük kirişleri ile ama hesapladım 80 almışım ve hiç çalıştığım sorulardan çıkmadı ilk bitirende bendim
Cevap
yönetici
Alıntılandı mehmet 56:
elinize emeğinize sağlık sevgili yöneticiler çok şükür ben geçtim

Allah razı oldun. tebrik ederim. 5 Yıldız verirseniz seviniriz..
Cevap
mehmet 56
elinize emeğinize sağlık sevgili yöneticiler çok şükür ben geçtim
Cevap
yönetici
Alıntılandı Ömer taş:
Arkadaslar neden sıklari cozemiyiruz bilgisi ola varmi

Şık işaretleme online sınav sistemi ile olmaktadır. Sizlere hızlı hizmet vermek için şuan sorular buraya eklenmiştir. Online sınav sistemimize yarına kadar eklenecektir. Eklenince duyuru yapacağız.
Cevap
Fatih
94 ve 23 dogruvar sınavda atışta hedefi vuramasam geçme ihtimsli varmı
Cevap
Ömer taş
Arkadaslar neden sıklari cozemiyiruz bilgisi ola varmi
Cevap
yönetici
Arkadaşlar sınav EGM kaynağından direk alınmıştır. A grubu soruları içerir. B grubu ile aynı sorulardır. Sorulardaki bozuk görüntüler düzenlenmektedir. 10 dakikaya bitmiş olur.
Sınav soruları hakkındaki düşüncelerinizi buraya yazabilirsiniz?
Cevap

Yorum ekle