2018 yılı en son yapılan özel güvenlik 79 Sorularını aşağıdan kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

Soru 4. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde
diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden
hangisidir?

Soru 5. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Soru 6. Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?

Soru 7. Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

Soru 9. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

Soru 11. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

Soru 12. Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Soru 14. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?

Soru 15. “Özel güvenlik görevlilerine karşıgörevleri sırasında ve görevlerinden dolayıişlenen suçlar ......... karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

Soru 17. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 18. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 19. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

Soru 21. Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?

Soru 22. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 25. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev
yapan görevlilere ne denir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin önleyici görevlerinden değildir?

Soru 28. Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

Soru 33. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Soru 36. Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

Soru 38. Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

Soru 39. Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 41. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 44. Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder.
II. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir.
III. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47. Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 49. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50. Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Soru 51. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 53. Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

Soru 54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Soru 58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

Soru 59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Soru 62. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Soru 63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Soru 64. Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Soru 66. 66. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece ............. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

Soru 68. “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ............... denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 69. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya..................denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 70. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi problemçözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Soru 73. Soruyu buraya kopyalayınız.

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır?

I) Rol belirsizliği
II) Rol çatışması
III) Engelleme
IV) Çalışma koşulları

Soru 75. İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I) Söz
II) Ses
III) Beden Dili
IV) Gürültü

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Soru 77. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 78. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Soru 79. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

Soru 82. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?

Soru 84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki
değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?Soru 85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

Soru 87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Soru 89. Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Soru 90. Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 91. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Soru 92. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Soru 96. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlüsilahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 97. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

Soru 99. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

Soru 100. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

User Details